Přírodní památka Petrovy skály (20,2 ha) byla vyhlášena v roce 2013 jako regionálně významná lokalita výskytu typických lesních a skalních společenstev. Leží na skalnatých svazích údolí Dyje ve výšce 346-460 m. n. m. a zasahuje do katastrálních území Chvalatice a Štítary na Moravě.

Jako součást evropsky významné lokality Údolí Dyje je zařazena do soustavy Natura 2000. Skalní podloží je tvořeno kyselými vyvřelými horninami, v centrální části nad přehradou je vložka bazičtějšího substrátu. Na obnažených skalních výchozech rostou nízké suchomilné křoviny a bylinotravinná vegetace skal. Světlý les skalních výchozů a prudkých svahů tvoří především boreokontinentální bory a doubravy, které v méně prudších svazích přechází v dubohabřiny. V erozních roklích rostou suťové lesy s druhy náročnějšími na vláhu a živiny. Významným fenoménem jsou pohyblivé sutě, různé velké úlomky zvětralých hornin přemístěných vlivem gravitace do nižších partií svahu, kde se hromadí a vytváří tzv. suťové pole.

Chráněné území je zřízeno za účelem ochrany vzácných druhů přírodních stanovišť a chráněných druhů rostlin a živočichů. Z rostlin je předmětem ochrany jeřáb dunajský (Sorbos danubialis), z hmyzu kriticky ohrožený jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), roháč velký (Lucanus cervus) a tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), z ptačích druhů výr velký (Bubo bubo).

Z druhů, jež jsou významné z celoevropského hlediska, se zde vyskytuje na řídké lesy, lesní světliny a lemy vázaný kriticky ohrožený motýl jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) či vzácný červeno-černo-bílý motýl přástevník kostivalový (Euplagia quadrupunctaria). Z ptačích druhů, jež jsou chráněny celoevropskou směrnicí na ochranu volně žijících ptáků, se zde vyskytuje lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), naše nejmenší sovička kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a včelojed lesní (Pernis apivorus) živící se vosami, sršněmi a jejich larvami.

Z chráněných nebo dle červeného seznamu významných druhů se vyskytují stromy jedle bělokorá (Abies alba), jeřáb břek (Sorbus tominalis) a jeřáb dunajský (Sorbus danubialis). Z keřů zde roste růže Jundzillova (Rosa jundzillii), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), před olistěním kvetoucí lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) či brslen bradavičnatý (Euinymus verrucosa). V suťových lesích v bylinném patře roste silně ohrožený huseník chudokvětý (Arabis pauciflora), na bezlesých místech locika prutnatá (Lactuca viminea) nebo lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia). Můžeme zde nalézt chrpu chlumní (Centaurea triumfettii), lilii zatohlavou (Lilium martagon) nebo čilimník černající (Cytisus nigricans). V lesích lze spatřit v létě fialově kvetoucí brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), popenec chlupatý (Glechoma hirsuta) či lociku dubovou (Lactuca quercina), plicník měkký (Pulmonaria mollis) nebo poloparazitickou lněnku lnolistou (Thesium linophyllon). Světlé lesy a skalní výchozy jsou vhodným biotopem řady bezobratlých. Z motýlů se na lesních světlinách vyskytuje např. perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne) a na sklaní kaňony říčních údolí vázaný žlutokřídlec skalní (Idaea contiguaria). Z brouků se v lesích vyskytuje střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri).

Věkově rozrůzněné původní lesní porosty jsou vyhledávaným biotopem mnoha druhů ptáků. Ze silně ohrožených zde hnízdí holub doupňák (Columba oenas), žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo lejsek šedý (Muscicapa striata), z ohrožených druhů výr velký (Bubo bubo). Pro potravu sem zalétá jestřáb lesní (Accipiter gentilis) nebo kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). Nad přehradou je možné vidět rorýse obecného (Apus apus) či vlaštovku obecnou (Hirundo rustica).

Přírodní památka Petrovy skály je významná přirozenou věkovou strukturou lesa, který zahrnuje mrtvé i staré doupné stromy, které jsou biotopem mnoha druhů brouků a jsou vyhledávané ptáky hnízdícím v dutinách.

Zdroj: infopanel Petrovy skály