Přírodní památka Orlí hnízdo (15,8 ha) byla vyhlášena v roce 2013 na ochranu zachovalých lesních porostů a typických skalních společenstev. Leží na příkrých skalnatých srázech údolí Dyje, ve výšce 350 – 440 m. n. m., a zasahuje do katastrálního území Štítary na Moravě. Jako součást evropsky významné lokality Údolí Dyje je zařazena do soustavy Natura 2000. 

Skalní podloží je tvořeno převážně kyselými vyvřelými horninami, ojediněle se vyskytují vložky bazičtějších amfibolitů. Na obnažených skalních výchozech rostou nízké suchomilné křoviny a bylinotravnná vegetace skal. Na prudkých svazích jsou světlé doubravy, které v méně prudších svazích přecházejí v dubohabřiny. V erozních roklích rostou suťové lesy s druhy náročnějšími na vláhu a živiny. Významným fenoménem jsou pohyblivé sutě, různě velké úlomky zvětralých hornin přemístěných vlivem gravitace do nižších partií svahu, na nichž se hromadí a vytváří tzv. suťové pole.

Přírodní památka Orlí hnízdo je zřizována pro ochranu přírodních stanovišť a vzácných druhů hmyzu, zejména se jedná o kriticky ohrožené jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), ohroženého roháče obecného (Lucanus cervus) a tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo).

Z druhů, jež jsou významné z celoevropského hlediska, se zde vyskytuje na řídké lesy, lesní světliny a lemy vázaný jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) či červeno-černo-bílý motýl přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Z brouků zde žije 9 cm velký roháč obecný (Lucanus cervus) a na staré duby vázaný tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Z ptačích druhů, jež jsou chráněny celeevropskou směrnicí na ochranu volně žijících ptáků, se zde vyskytuje lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a žluna šedá (Picus canus).

Z chráněných a vzácných druhů se zde vyskytují stromy jilm vaz (Ulmus laevis), jeřáb břek (Sorbus torminalis) či hrušeň polnička (Pyrus paraster), z keřů růže Jundzillova (Rosa jundzilli), skalní celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Na bezlesých místech rostou jedovatý oměj jedhoj (Aconitum anthora), tráva s velmi dlouhými klásky kavyl Ivanův (Stipa pinnata), pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides) a strdivka barvitá (Melica ciliata). Hojně se v území nachází chrpa chlumní (Centaurea triumfettii). Můžeme se setkat též s brzy na jaře kvetoucí sněženkou podsněžníkem (Galanthus nivalis).

V suťových lesích, v bylinném patře rostou ohrožené huseníky: chudokvětý (Arabis pauciflora) a převislý (Arabis turrita). V sušších lesích lze spatřit v kétě fialově kvetoucí brambořík nachový (Cyclamen purparascens) či lociku dubovou (Lactuca quercina).

Věkově rozrůzněné původní lesní porosty jsou vyhledávaným biotopem mnoha druhů ptáků, např. holuba doupňáka (Columba oenas), žluvy hajní (Penis apivorus) nebo lejska šedého (Muscicapa striata).

Z denních motýlů žije na lesních světlinách v ČR vzácný okáč ovsový (Minois dryas) a na skalní kaňony říčních údolí vázaný žlutokřídlec skalní (Idaea contiguaria), z brouků se v lesích vyskytuje střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri).

V přírodní památce Orlí hnízdo je věnována péče lesním biotopům, u nichž při bezzásahovém režimu dochází s vyššímu zakmenění porostu, čímž se tyto biotopy stávají velmi nepříznivými pro druhy svým výskytem vázané na světlé lesy.

Zdroj: infopanel Krajského úřadu Jihomnoravského kraje (text: A. Bartošová)