Příkrý skalnatý sráz spadající pod chrámem sv. Mikuláše k řece Dyji se na začátku 19. století dostal do popředí pozornosti vzmáhajících se znojemských občanských elit. Inspirovány vídeňským biedermeierem zatoužily po další parkově upravené ploše blízko centra města. Karolíniny sady i nová brána, která je propojila s městem, dostaly jméno po rakouské císařovně Karolině Augustě Bavorské, jež se svým manželem, císařem Františkem I., navštívila  roku 1833 Znojmo.

Menší lovecký letohrádek byl postaven na křížení cest kančí obory, jeho vznik je odhadován na polovinu 18. století. Z té doby totiž pochází veduta na vranovském zámku, která jej zobrazuje. Současná podoba je výsledkem oprav po požáru ve 2. polovině 19. století. Hranolová stavba tak získala jehlancovou střechu, kterou podpírají dřevěné sloupky. Ze starší podoby se dochovala vnější malířská výzdoba s rostlinnými úponky v přízemních výklencích. 

Památník je symbolem a připomínkou života a díla řádového bratra premonstrátů, badatele a vynálezce bleskosvodu. Památník se nachází u farního kostela sv. Markéty v Příměticích. Prokop Diviš (1698 - 1765), vlastním jménem Václav Divíšek, se v mládí vzdělával na jezuitském gymnáziu u kostela sv. Michala, poté pokračoval ve studiu u premonstrátů v Louce. Zde vstoupil do řádu a roku 1726 byl vysvěcen na kněze.

Hradiště svatého Hypolita byla samostatná obec, od roku 1920 je součástí města Znojma. Od centra města Znojma jej dělí údolí Gránického potoka. Celé původní pravěké a raně středověké hradiště je dnes zastavěno jak domky, tak i historickými budovami kláštera a proboštství křížovníků s červenou hvězdou a kostelem sv. Hypolita. Obec se rozkládá na vrcholku skalní ostrožny ve výšce 332 m n. m. a ze tří stran jí chrání údolí řeky Dyje a Gránického a Pivovarského potoka.

Na strmém skalnatém ostrohu nad soutokem Gránického potoka a Dyje leží znojemský hrad, původně hrad Znoyem, vybudovaný v první třetině 11. století jako jeden z mnoha dalších hradů na řece Dyji, které měly za úkol chránit nově vzniklou hranici Moravy. Ostroh byl zřejmě prastarým kultovním místem a nebylo náhodné, že v době kolem roku 1030 si jej vybral český kníže Břetislav jako místo pro stavbu pevnosti. Od roku 1055 byl hrad sídlem údělných knížat z  rodu Přemyslovců.

Pozoruhodným místem vranovského skalnatého masivu je tzv. Švédský zářez-vryp - skalnatá rokle, která se nachází za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zářez ve skále je vnímán jako lidské dílo, protože v horní části masivu jsou zřetelné stopy těžby kamene.

Původní znojemská radnice s věží se s největší pravděpodobností nacházela na nynějším Václavském náměstí, přibližně v místech domu č. 2. Stávající radnice a radniční věž byly postaveny na místě, kde ve vrcholném středověku patrně existovala proluka. Radnice byla postavena v první polovině 40. let 15. století a se stavbou radniční věže se započalo 17. července 1447, jak o tom svědčí latinský nápis umístěný na severní straně věže, dokončena byla v roce 1457 a tyčí se do výšky 66,58 m.

Přírodní památka Orlí hnízdo (15,8 ha) byla vyhlášena v roce 2013 na ochranu zachovalých lesních porostů a typických skalních společenstev. Leží na příkrých skalnatých srázech údolí Dyje, ve výšce 350 - 440 m. n. m., a zasahuje do katastrálního území Štítary na Moravě. Jako součást evropsky významné lokality Údolí Dyje je zařazena do soustavy Natura 2000. 

Všechna práva vyhrazena • 2018 Toulky Znojemskem • Vyrobilo Studio Tužka - Webdesign ZnojmoFotograf Znojmo